การส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564

สนามบินเป็นกิจการในภาคบริการที่สำคัญทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียจากกิจการ ปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินโครงการพัฒนาเกณฑ์สนามบินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) เพื่อเป็นแนวทางมีส่วนร่วมในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการสนามบิน ในปี 2564 เพื่อให้เกณฑ์ฯ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการดำเนินงานภายในสนามบินต่าง ๆ กรมฯ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีการจัดทำโครงการฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจการของสนามบินให้มีจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น มีการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการและการบริโภคไปสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพื่อตรวจประเมินการบริการประเภทสนามบินตามเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบเกียรติบัตรและโล่ให้กับสนามบินที่สามารถดำเนินงานได้ตามเกณฑ์ฯ

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  18 ธันวาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ฐิตาพร คำภู / วิศรา หุ่นธานี
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 511, 514 | wisara@tei.or.th