บทความ

 • PPP Plastics ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะพลาสติก

  25 มิถุนายน 2565 | 17:40 น.

  “ขยะพลาสติก” หากไม่มีการจัดการที่ดีและหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและมนุษย์ โดยเฉพาะจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติก ประเทศไทยเคยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศต้นๆ ที่สร้างขยะพลาสติกต่อป...
  อ่านเพิ่ม
 • การทำนาข้าวที่ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

  20 พฤษภาคม 2565 | 13:00 น.

  ข้าว เป็นอาหารที่ผู้คนทั่วโลกนิยมบริโภค ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่การปลูกข้าวมากที่สุดในอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรของโลก ซึ่งเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภ...
  อ่านเพิ่ม
 • ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

  11 พฤษภาคม 2565 | 17:45 น.

  ต้นไม้ให้ความร่มรื่นและร่มเย็นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในป่าใหญ่หรือในเมืองอันวุ่นวาย บริเวณที่มีต้นไม้มักเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ต้นไม้จึงมีความเกี่ยวข้องต่อการกำเนิดของพระพุทธศาสนา จนมีคำกล่าวว่าการ...
  อ่านเพิ่ม
 • Make reducing plastic second nature

  18 เมษายน 2565 | 20:09 น.

  Plastic is a preferred material in our daily lives due to its light weight, durability and low production cost. However, its widespread use has unwanted effects. Plastic waste can take a hundred years to decompose, all the while leaching in...
  อ่านเพิ่ม
 • ชุมชนเมือง ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  28 มีนาคม 2565 | 20:08 น.

  ชุมชนเมือง พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การวางแผนยังไม่เพียงพอและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการและเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวด...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือของเรา