รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัลแห่งความสำเร็จ


สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 โดยมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจาก

 • จำนวนและคุณภาพงานวิจัย
 • ผลกระทบของงานวิจัยส่งต่อผู้กำหนดนโยบายหรือภาครัฐ
 • ความแปลกใหม่หรือการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ
 • อิทธิพลของคลังสมองต่อประเทศ
 • ทุนสนับสนุนวิจัย
 • ความสามารถในการคัดนักวิชาการระดับแนวหน้าเข้าสู่องค์กร
 • การอ้างอิงจากสถาบันวิชาการต่าง ๆ
 • ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้สื่อ
 • ประโยชน์ของงานวิจัยต่อสาธารณชน
 • ผลงานวิจัยเป็นที่นิยมจากสื่อต่าง ๆ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการประเมิน Green Office ในระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาจาก

 • การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดการของเสีย
 • สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
 • การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
 • การจัดซื้อและจัดจ้าง
 • การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ
มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาแนวคิด การดำเนินงาน
และขับเคลื่อนการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม