วิถีเรา

รู้ลึก สำนึกดี
ภาคีวางใจ
รับใช้สังคม

รู้ลึก ความชำนาญและความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม

สำนึกดี จิตใจดี มีศีล มีสัตย์, สัตย์ซื่อต่อวิชาชีพ, ใช้หนี้สังคม

ภาคีวางใจ การทำงานอย่างมีส่วนร่วมโดยรับผิดชอบกับทุกภาคส่วน, ภาคีพันธมิตร

รับใช้สังคม เน้นนโยบายและมาตรการที่นำไปปฎิบัติได้ - ความยั่งยืนสู่สังคมในทุกระดับ