สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

งานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 254, 256

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ลงบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
 2. จัดทำรายงานการเงินโครงการ
 3. บันทึกรายการบัญชีเข้าโปรแกรม
 4. เตรียมเอกสารสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชี
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 28-35 ปี
 3. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 4. มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 5. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานร่วมและแหล่งทุน
 3. ประสานงานภายในองค์กร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี และการจ้างที่ปรึกษา
 4. ประสานงานกับหน่วยงานและผู้รับทุนดำเนินกิจกรรมโครงการ
 5. จัดทำรายงานเสนอต่อแหล่งทุนเป็นระยะๆ ตามที่กำหนด
 6. อื่น ๆ ตามที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบริหาร สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ 5 ปี
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีถึงดีมาก

เจ้าหน้าที่งานสื่อสารอาวุโส

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. บริหารจัดการ / จัดทำแผนการสื่อสาร
 2. รับผิดชอบเนื้อหา การผลิตเนื้อหาและภาพสื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. บริหารจัดการประสานงานสื่อมวลชน
 4. รับผิดชอบการสื่อสารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของสถาบัน
 5. บริหารจัดการงานเขียนเพื่อการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
 6. สนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสถาบัน
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อย 10 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด กราฟิกดีไซน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะการการเขียนข่าว จัดการภาพข่าว
 5. มีประสบการณ์การประสานงานองค์กรข่าว สื่อสารมวลชน
 6. บริหารจัดการงานงานออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
 7. สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

นักวิจัย / ประจำโครงการ

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนการประสานงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • มีจิตอาสาในการทำงานบริการสังคม
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานเป็นทีม

ผู้ช่วยนักวิจัย

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. งานวิชาการและระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 2. ดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ
 3. อย่างถูกต้อง ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. มีส่วนร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานของสถาบัน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี คล่องตัวในการเดินทำงานต่างจังหวัด และการทำงานเป็นทีม

นักวิจัย

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

งานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 255, 254

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th