งาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนการประสานงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ:
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • มีจิตอาสาในการทำงานบริการสังคม
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานเป็นทีม

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 1. งานวิชาการและระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 2. ดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ
 3. อย่างถูกต้อง ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. มีส่วนร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานของสถาบัน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี คล่องตัวในการเดินทำงานต่างจังหวัด และการทำงานเป็นทีม

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 1. บริหารจัดการ / จัดทำแผนการสื่อสาร
 2. รับผิดชอบเนื้อหา การผลิตเนื้อหาและภาพสื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. บริหารจัดการประสานงานสื่อมวลชน
 4. รับผิดชอบการสื่อสารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของสถาบัน
 5. บริหารจัดการงานเขียนเพื่อการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
 6. สนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสถาบัน

คุณสมบัติ:
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อย 10 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด กราฟิกดีไซน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีทักษะการการเขียนข่าว จัดการภาพข่าว
 5. มีประสบการณ์การประสานงานองค์กรข่าว สื่อสารมวลชน
 6. บริหารจัดการงานงานออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
 7. สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

งานบุคคล (สมัครงาน) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 255, 256

โทรสาร: 02 504 4826

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานเพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาประวัติการทำงานพร้อมสำเนาอื่นๆ และรูปถ่ายล่าสุด

 • เป็นไฟล์ข้อมูลสามารถส่งได้ที่อีเมล teijob@tei.or.th
 • เป็นเอกสารสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ข้างบน

ดาวน์โหลดใบสมัครงานของสถาบันฯ

ดาวน์โหลด .PDF [ขนาดไฟล์ 368 KB]

ดาวน์โหลด .DOCX [ขนาดไฟล์ 82 KB]