สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

งานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 255, 254

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกราฟิกดีไซน์

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ร่วมจัดทำแผนการสื่อสาร
 2. ผลิตเนื้อหาและออกแบบสื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 3. รับผิดชอบการสื่อสารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของสถาบัน
 4. ตัดต่อคลิปสั้น ๆ เช่น การประชุม การสัมภาษณ์ ต่าง ๆ
 5. และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสถาบัน
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
 3. จบปริญญาตรี สาขาการสื่อสารการตลาด กราฟิกดีไซน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ใช้โปรแกรม Microsoft Photoshop, Premiere Pro, Vegas Pro และโปรแกรมเกี่ยวกับการประชุม
 5. มีใจรักการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก ชอบทำอะไรใหม่ ๆ
 6. สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 7. สามารถถ่ายภาพได้

เจ้าหน้าที่ IT Support

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
1. สนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และงานฐานข้อมูล ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศชาย
 2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ด้าน IT Support/ Help Desk (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 4.  มีความรู้ด้านประกอบเครื่อง ลงโปรแกรม MS Window, MS Office และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Hardware, Software LAN, Internet, ระบบโทรศัพท์ได้
 6.  สามารถดูแลเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรได้
 7.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้
 8. มีความรู้พื้นฐานในการสำรองข้อมูล กู้ข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้
 9. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความยืดหยุ่นด้านเวลา ชอบการเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ ๆ

นักวิจัย / ประจำโครงการ

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนการประสานงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • มีจิตอาสาในการทำงานบริการสังคม
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานเป็นทีม

ผู้ช่วยนักวิจัย

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. งานวิชาการและระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 2. ดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ
 3. อย่างถูกต้อง ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. มีส่วนร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานของสถาบัน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี คล่องตัวในการเดินทำงานต่างจังหวัด และการทำงานเป็นทีม

นักวิจัย

ลงประกาศ :
จำนวน : 1 อัตรา
ขอบข่ายงานประจำตำแหน่ง:
 1. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของสำนักและสถาบัน
 2. งานวิชาการ และระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 3. ดำเนินงานตาม โครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ อย่างถูกต้อง ตามข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับ ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานว่างของสถาบัน ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถในหลายๆ ด้าน ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีเป้าหมายร่วมกันกับสถาบัน

ถ้าท่านต้องการสมัครงานแบบออนไลน์ สามารถเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจได้จากทางด้านขวามือ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด และเมื่อท่านต้องการสมัครงานให้กดปุ่ม "กรอกใบสมัคร"

หรือท่านต้องการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน เพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษาส่งกลับมายัง teijob@tei.or.th

ต้องการสมัครด้วยตนเองหรือส่งประวัติการทำงานพร้อมสำเนาและรูปถ่ายล่าสุดได้ที่

งานบุคคล (สมัครงาน)
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 255, 254

โทรสาร: 02 504 4826

อีเมล: teijob@tei.or.th