งาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 1. ศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างปรพเทศ
 2. สังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลได้อย่างเป็ระบบ
 3. สนับสนุนการจัดเวทีระดมความคิดเห็นและจัดกระบวนการกลุ่ม

คุณสมบัติ:
 1. เพศหญิง/เพศชาย
 2. อายุ 28 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาชนบท นโยบายสังคมและการพัฒนา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
 4. มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 5. มีความสามารถในการเขียนรายงานภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 6. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 7. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่รถยนต์

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 1. Prepare project documents, proposals and reports in Thai and English;
 2. Implement projects against work plans and budget plans - effectively and efficiently keep the projects progress on track;
 3. Communicate with implementing partners at both national and international levels;
 4. Provide technical and administrative support to meeting preparation; perform other related duties as required.

คุณสมบัติ:
 1. Hold a Master's Degree in Environmental Studies, International Development, Environmental Science, Political Science or other related field for project management from an English speaking country;
 2. 3-10 years research experiences;
 3. Excellent Thai and English research report writing skill is a must;
 4. Fluent in oral and written English - can participate actively in meetings conducted in English and prepare minutes in English
 5. Computer literate (MS Office);
 6. Self-motivated, reliable, punctual with good interpersonal skills and a team player;
 7. Able to work under pressure and meet various deadlines;
 8. Socially and environmentally concerned.

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และนำเสนอผลการศึกษาวิจัย ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ
 • สนับสนุนการประสานงานและการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ:
 • ไม่จำกัดเพศ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • มีจิตอาสาในการทำงานบริการสังคม
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถทำงานเป็นทีม

จำนวน: 1 อัตรา


ขอบเขตงาน:
 1. งานวิชาการและระบบข้อมูลรวมถึง จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล อย่างมีคุณภาพ
 2. ดำเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ
 3. อย่างถูกต้อง ตรงเวลา มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนดอย่างครบถ้วน
 4. ร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการและการรายงาน
 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 6. มีส่วนร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับแผนงานของสถาบัน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:
 1. เพศหญิง / เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี คล่องตัวในการเดินทำงานต่างจังหวัด และการทำงานเป็นทีม

งานบุคคล (สมัครงาน) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


โทรศัพท์: 02 503 3333 ต่อ 254, 256

โทรสาร: 02 504 4826

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานเพื่อกรอกและนำส่ง พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาประวัติการทำงานพร้อมสำเนาอื่นๆ และรูปถ่ายล่าสุด

 • เป็นไฟล์ข้อมูลสามารถส่งได้ที่อีเมล teijob@tei.or.th
 • เป็นเอกสารสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ข้างบน

ดาวน์โหลดใบสมัครงานของสถาบันฯ

ดาวน์โหลด .PDF [ขนาดไฟล์ 368 KB]

ดาวน์โหลด .DOCX [ขนาดไฟล์ 82 KB]