เจ้าหน้าที่

 • ชื่อ-สกุล:
  กนกวรรณ ดงกันจะ


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  กมลจรัส ไววิทยา


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  กรรนิการ บุราณรักษ์


  ตำแหน่ง:
  เลขานุการบริหาร


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  กรองจิต กิติกาศ


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการโครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  กวี ตันติวงศ์ไชยชาญ


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการงานงานดิจิทัลเทคโนโลยี


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  กาญจนา บุญมาก


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  กิตติศักดิ์ เกษมวงศ์ราช


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  กุหลาบ รอดทอง


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  จตุพร น้ำวน


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  จนันจิตต์ ยานะวิมุติ


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:
  jananjit@tei.or.th

 • ชื่อ-สกุล:
  จีรนันท์ ขวัญทอง


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:
  jeeranun@tei.or.th

 • ชื่อ-สกุล:
  จีรนุช ศักดิ์คำดวง


  ตำแหน่ง:
  ผู้เชี่ยวชาญ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  จุฑาทิพย์ พูลเลิศ


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ชนาธิป แก้วมะณีย์


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่ดิจิทัลเทคโนโลยี


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ชยพล สุวรรณวร


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่งานดิจิทัลเทคโนโลยี


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ณัฐณิชา ยี่ลังกา


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ถนอมลาภ รัชวัตร์


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัยอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ทิพย์นภา บั้งเงิน


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการโครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ธาริณี ขามเกาะ


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  นรัตน์ชมนต์ คำเด่นเหล็ก


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  นวลพรรณ คณานุรักษ์


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  นิตยา สวัสดิ์นะที


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการบัญชีและการเงิน


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  นิติ ยอดดำเนิน


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ปารมี พัฒนดุล


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ปุณยนันท์ จันทนา


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย 


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  พรชนก เสวตวงษ์


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  พรนภา ยะปาน


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  พวงผกา ขาวกระโทก


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการโครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ภาริษา สงวนสุข


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่การเงิน


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ภิญญดา เจริญสิน


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการโครงการอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  รัตนพร เจริญชาติ


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  วงศร จันทรภา


  ตำแหน่ง:
  ผู้จัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง บริการ และอาคาร


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  วชิราภรณ์ สมเดช


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  วรรณพร อัชพรหม


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่การเงิน


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  วิภาวรรณ์ คลังเงิน


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ศรัณยพงศ์ กรินทร์ไตรทิพย์


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ศิราวดี ร่างเล็ก


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  ศิริพงศ์ แย้มพุ่ม


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  สันธิลา ปิณฑะคุปต์


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  สุทัสสา วงศ์ราช


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  สุนทรี วัฒนเวส


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  สุพรรณิภา หวังงาม


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  สโรชา ป้อมศิลา


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  อนุสรา โพธิ์ศรี


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  อุมาพร ทองหรบ


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  เขมาพัสส์ พูลสวัสดิ์


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  เนตรชนก ขำวงษ์


  ตำแหน่ง:
  เจ้าหน้าที่โครงการ


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  เสาวนีย์ บุญเชียงมา


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  เสาวลักษณ์ สารคร


  ตำแหน่ง:
  ผู้ช่วยนักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  เอริน เงาภู่ทอง


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล:

 • ชื่อ-สกุล:
  แววตา บวรทวีปัญญา


  ตำแหน่ง:
  นักวิจัย


  อีเมล: