วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

" สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เป็นองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในความเป็นกลาง
เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน "

  • เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางของประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่อ้างอิง
  • เสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สร้างความร่วมมือกับองค์กรหลักด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระดับต่าง ๆ
  • รณรงค์สื่อสารให้ข้อมูลและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
  • บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนลำดับที่ กท 115 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 มีชื่อเดิมว่ามูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ใช้ตราสัญลักษณ์ใบไม้ลายกนก ในปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และต่อมาได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติจัดตั้ง "สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย" ขึ้นเป็นหน่วนปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร มีปรัชญาพื้นฐานการทำงานมุ่งเน้นการประสานให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล และเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับโลก