กองทุน
ดร.ธีระ พันธุมวนิช

 
"กองทุน ดร.ธีระ พันธุมวนิช"

ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 อันเป็นวันที่ ดร. ธีระ พันธุมวนิช หนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและประธานคนแรกของสถาบัน ถึงแก่อนิจกรรม ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ดร. ธีระได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานอย่างมุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการที่จะปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่นับวันจะเสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่อง ให้กลับฟื้นคืนสภาพ

ด้วยการผลักดันให้เกิดนโยบายที่ให้ผลในทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรม กองทุนนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของ ดร. ธีระในการส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ดร. ธีระได้ผลักดันอย่างแข็งขันมาตลอดชีวิตการทำงาน

ประวัติ ดร. ธีระ พันธุมวนิช

ดร. ธีระ พันธุมวนิช เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เป็นบุตรคนสุดท้อง ของนายเธียรและนางอมรา พันธุมวนิช สมรสกับนางสาวสุภาวดี อัศวาณิชย์ มีบุตร 2 คน ดร. ธีระ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2512 ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2514 และปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์สาขา Natural Resources and Environmental Policy Analysis จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2517

เริ่มทำงานเมื่อปี พ.ศ. 2517 ในตำแหน่งหัวหน้ากองวางแผนเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518-2519 ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2526 ดร. ธีระเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ทำงานอยู่ในระดับที่ปรึกษาภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค องค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP/Asia " Pacific) พ.ศ. 2526-2528 รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ดร. ธีระ เดินทางกลับมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ตามลำดับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2536

พ.ศ. 2536 ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและดำรงตำแหน่งประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคนแรก ดร. ธีระได้ผลักดันกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อ ประเทศชาติมากมายด้วยกันหลายประการ

ดร. ธีระ พันธุมวนิช ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 รวมอายุได้ 49 ปี

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ ดังนี้
 • วุฒิสมาชิก และเลขานุการคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
 • กรรมการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • เลขาธิการ สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • ประธานคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 907 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ผู้อำนวยการ Pacific Basin Consortium for Hazardous Waste Research, East-West Center, Honolulu ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการประสานงานแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
 • และอื่นๆ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

ดร. ธีระ พันธุมวนิช ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.) ประจำปี พ.ศ. 2537 และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2539

กิจกรรมของกองทุนฯ

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาเห็นพ้องกันในการที่จะนำดอกผลจากกองทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนในการสนุบสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • สนับสนุนองค์กรเอกชนหรือบุคคลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านรางวัลอนุสรณ์ ดร. ธีระ พันธุมวนิช
 • มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาเดิมของ ดร. ธีระ พันธุมวนิช ทุนละ 30,000 บาท สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการกองทุนฯ ตำแหน่ง
คุณสุภาวดี พันธุมวนิช ประธานกองทุนฯ
รศ. ทันตแพทย์ ประทีป พันธุมวนิช กรรมการ
ดร. ไชยยศ บุญญากิจ กรรมการ
ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง กรรมการ
คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์ กรรมการ
รางวัลอนุสรณ์ ดร. ธีระ พันธุมวนิช เพื่อองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นตัวอย่างต่อสังคม กองทุนฯ จึงได้จัดตั้ง รางวัลอนุสรณ์ ดร. ธีระ พันธุมวนิช เพื่อมอบให้กับองค์กรที่มุ่งมั่น และประสบความสำเร็จในการปกป้องพิทักษ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสรรหาองค์กรดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง
ศ.ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง ประธานสรรหาฯ
ศ.นพ. ประเวศ วะสี กรรมการ
คุณเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
คุณโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ
คุณสุภาวดี พันธุมวนิช กรรมการ
ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ กรรมการ
คุณกมนนุช สมบุญธวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยจะพิจารณาทุกๆ 2 ปี จากผลงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาขาต่างๆ ดังนี้

 1. สารเคมีที่เป็นพิษและขยะอันตราย
 2. ป่าไม้และระบบนิเวศวิทยา
 3. แหล่งพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. สัตว์ป่าและสัตว์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ชั้นบรรยากาศ
 6. พันธุวิศวกรรม
 7. ทรัพยากรน้ำ
 8. สุขภาพสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 9. การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 10. พลังงาน
 11. อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
 12. ทรัพยากรชายฝั่ง
 13. ทรัพยากรทางทะเล
 14. แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
 15. การศึกษาและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 16. การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนโดยส่วนรวมโดยผ่านสื่อหรือศิลปะ
 17. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
องค์กรที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล
 • เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
 • สมาคมหรือกลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 • หน่วยงานราชการ โครงการ หรือกลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
 • เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะด้าน หรือเป็นการนำความก้าวหน้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
 • ประสบความสำเร็จในการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ ให้กับประชาชนโดยรวม หรือเป็นการชักนำให้เกิดความร่วมมือในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • เป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือมีการสร้างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

รางวัล

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
เงินรางวัล 100,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตร