เป็นคนดี มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนารากฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสังคมให้ยั่งยืน