สโลแกน


เป็นคนดี มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนารากฐานทรัพยากร
และสังคมให้ยั่งยืน