ตรวจประเมินสนามบินสมุย ส่งท้ายกิจกรรมตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ปี 2564

 30-31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันตรวจประเมินสนามบินสมุย ซึ่งได้รับเกียรติจาก
  • รศ.ดร.วราวุธ เสือดี อุปนายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยคนที่ 2 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
  • ดร.ชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียชุมชน กรมควบคุมมลพิษ
  • นางสาวอัจฉรา ภู่ประเสริฐ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • ดร.อาทิตย์ หิมารัตน์ ช่างเครื่องวัดประกอบการบิน 3 หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่ สถาบันการบินพลเรือน
  • นายวิทวัต วิเวกาภิรัต วิศวกรระดับ 8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติจาก นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนางสาวณัฏฐ์ชยธร ณัฐสุดานิจวิภา ผู้อำนวยการสนามบินสมุย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ โดยเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่ายของสนามบินสมุยช่วยกันนำเสนอข้อมูลและนำชมพื้นที่ภายในสนามบิน ผ่านระบบ ZOOM แสดงถึงความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สนามบินสมุย มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ อาคารผู้โดยสารแยกเป็นอาคารขนาดเล็ก ใช้เสาทำจากไม้ต้นมะพร้าวและหลังคาคลุมด้วยใบหญ้าคา ลักษณะอาคารเปิดโล่ง ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และต้องให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานของวัสดุ การจัดภูมิทัศน์กลมกลืนกับธรรมชาติของเกาะสมุยโดยเลือกปลูกไม้พื้นถิ่น เช่น  มะพร้าว เป็นต้น เพื่อลดการบำรุงรักษาและไม่เป็นที่อยู่อาศัยของนกหรือสัตว์อื่น ๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อการบิน

ผลการตรวจประเมินสนามบินทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สนามบินตราด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสนามบินสมุย จะนำเข้าที่ประชุมเพื่อรับรองผลฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และจากสนามบินที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ จะนำไปพัฒนาโครงการฯ ให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป