เคาะแล้ว !! สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

10 กันยายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานการประชุม รับรองผลการตรวจประเมิน 5 สนามบินที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้  

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (pavilion)
2. สนามบินสมุย (palm tree)
3. ท่าอากาศยานระนอง (island with palm tree)
4. ท่าอากาศยานน่านนคร (pineapple)
5. สนามบินตราด (elephant)

สำหรับข้อเสนอเพิ่มเติมจากการประชุมในครั้งนี้ กรมส่งเสริมฯ จะนำไปใช้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและขยายผลส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปี 2565 

พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้