ตรวจประเมินท่าอากาศยานน่านนคร

ตรวจประเมินท่าอากาศยานน่านนคร (ทนน.) อีก 1 ใน 5 ของสนามบินที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) (baobab tree)(broadleaf tree) 
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะกรรมตรวจประเมินสนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันตรวจประเมินท่าอากาศยานน่านนคร โดยโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก
 
  • รศ.ดร.วราวุธ เสือดี อุปนายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยคนที่ 2 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
  • นายจักรภพ จรัสศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • นายนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน
  • นางสาวอัจฉรา ภู่ประเสริฐ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • นางสาวไอยรดา ภมรพล วิศวกรสิ่งแวดล้อม สถาบันการบินพลเรือน

โดยมี นายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนครให้เกียรติต้อนรับและนำเสนอภาพรวม ทนน. ทีมงานนำชมพื้นที่และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของสนามบิน ผ่านระบบ ZOOM
  
จุดเด่นของ ทนน. คือการสื่อสารภายในองค์กรที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายคณะกรรมการฯ ให้ข้อแนะนำในประเด็น Social Distancing ที่จะจำกัดจำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวบินให้ลดลง ในขณะที่ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของสนามบินเหมือนเดิม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย สนามบินต้องเตรียมพร้อมเรื่องการจัดการ รวมถึงการดูแลคุณภาพอากาศในอาคารผู้โดยสารที่ต้องสะอาดปลอดมลพิษและต้องปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วย