ประชุมหารือวางแผนงาน The 1st Thailand Sustainable Plam Oil Dialogue ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย Thailand Alliance for Sustainable Plam Oil (TASPO)

21 มีนาคม 2566 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPO ประเทศไทย จัดประชุมหารือวางแผนงาน The 1st Thailand Sustainable Plam Oil Dialogue  โดยมีคุณอัสนี มาลัมพุช ประธานเครือข่ายฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ อ.ปราการ วีรกุล ที่ปรึกษา คณะนักวิจัย ร่วมการประชุม โดยคุณรัฎดา ลาภหนุน ผู้จัดการทางเทคนิค RSPO ประเทศไทยดำเนินการหลักในการประชุม

นอกจากนี้ ยังมีคุณศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมไบโอดีเซลไทย คุณศุภชัย จินตนาเลิศ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตโอลิโอเคมี คุณไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม คุณพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ และผู้แทนจาก กนป. เข้าร่วมด้วย 

มีประเด็นสำคัญในการหารือ เช่น รูปแบบประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์ Logo/Branding ของเครือข่ายฯ และเตรียมการเปิดตัวของเครือข่ายฯ โดยจะเน้นการเข้าถึงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความยั่งยืนต่อไป