การศึกษาและพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  26 เมษายน 2565 - 25 ตุลาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  วิลาวรรณ น้อยภา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 322 | wilavan@tei.or.th