หารือและระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Alliance for Sustainable Palm Oil)

8 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPO ประเทศไทย จัดการประชุมแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม พร้อมด้วยคุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ  อ.ปราการ วีรกุล ศ.ดร.เอ็จ สโรบล ที่ปรึกษา คณะนักวิจัย ร่วมการประชุมหารือถึงรูปแบบและกรณีการดำเนินงานของ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และโครงสร้างของ Alliance ประเทศอินเดีย และมีคุณรัฎดา ลาภหนุน ผู้จัดการทางเทคนิค RSPO ประเทศไทยดำเนินการหลักในการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดยมีนายอัสนี มาลัมพุช นายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม นายศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมไบโอดีเซลไทย นายศุภชัย จินตนาเลิศ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตโอลิโอเคมี นายไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และผู้แทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมด้วย โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การมี Base line นำเข้าและติดตามผล มุ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและใช้ประโยชน์ การผลักดันนโยบายระดับประเทศ การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ทั้งด้านสวัสดิการแรงงาน  / Food Safety เศรษฐกิจ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สิ่งแวดล้อมสู่แนวทางคาร์บอนเป็นศูนย์ เพื่อมุ่งดำเนินการให้เกิดผลในช่วงการขับเคลื่อนระยะของปี 2566 นี้ ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ร่วมเป็นเลขาธิการในการก่อตั้งเครือข่ายนี้ด้วย