การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จัดทำเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะ "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองยั่งยืน แก่ทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชนและภาคีร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่องให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนายกระดับก้าวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลประมวลผล ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการใช้ชีวิตประจำวันแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  04/01/2561 - 25/09/2562
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th