การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562