มาตรการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ต้องทบทวนและจริงจัง