พิธีมอบใบรับรอง Inno-Green Station เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562