การศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

 • ศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมของประเทศและประเด็นสถานการณ์ ภัยคุกคามด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายและแผน รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงกลไก มาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
 • คาดการณ์สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  10 มีนาคม 2563 - 6 ตุลาคม 2563
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th