ชุมชนลดเปลี่ยนโลก

โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก เป็นโครงการภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า  โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่เปลี่ยนชื่อจากโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา (ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และความตระหนักต่อปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานลดมลพิษที่สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ใน 3 ประเด็น คือ การลดมลพิษทางอากาศ การลดมลพิษทางดิน การลดมลพิษทางน้ำ และการลดมลพิษจากขยะ ซึ่งเน้นให้เป็นการดำเนินงานของชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดในรูปแบบของการประกวดชุมชนที่สามารถลดการปล่อยมลพิษสู่การลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดไปเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นได้

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  มกราคม 2563 - มีนาคม 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  สุทัสสา วงศ์ราช
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 544 | sutassa@tei.or.th