2019 PTTEP Green Procurement Criteria Development

กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดัน แนวคิด  “เศรษฐกิจสีเขียว”   (Green Economy)  มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิต และการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  (Sustainable Consumption and Production: SCP)  ซึ่งในประเทศไทยมีการดำเนินงานโดยนำร่องกับภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับของรัฐ และจะขยายไปสู่ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนต่อไป  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในทุก ๆ ภาคส่วน

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการดำเนินงานส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายฯ ดังกล่าว แต่เนื่องจากกิจกรรมการดำเนินงานของ ปตท.สผ. มีความเฉพาะเจาะจง ดังนั้น จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) ในการพัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  11/03/2562 - 31/10/2562
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ฉัตรตรี ภูรัต | แววตา บวรทวีปัญญา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 521 | chuttree@tei.or.th