การติดตามประเมินผลในระดับแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 (ระยะครึ่งแผน)

ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 และความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในปีต่อไป 

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  17/12/2561 - 12/09/2562
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th