ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14/15

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหาแนวทางลดผลกระทบของปัญหา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  และโรงเรียนเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนใน 3 ประเด็น คือ การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม การจัดการพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือก ซึ่งเน้นให้เป็นการดำเนินงานของชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยจัดในรูปแบบของการประกวดชุมชนและโรงเรียนที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่นได้

Facebook
https://www.facebook.com/we.stop.globalwarming


Page
https://www.facebook.com/StopGlobalwarmingProject/

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  01/01/2562 - 31/03/2563
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  อาริยา วัชราพฤกษ์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 355 | ariya@tei.or.th