การอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต

จัดทำกรอบแนวทาง/มาตรการ/กฎระเบียบในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และจัดทำ (ร่าง) แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บูรณาการแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์และพื้นที่อนุรักษ์ชนิดพันธุ์ นกชายเลนปากช้อน และพลับพลึงธาร ในพื้นที่สาธิต 4 จังหวัด (สมุทรสาคร เพชรบุรี พังงา และระนอง)

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  01/10/2561 - 30/09/2562
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  IUCN
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  พวงผกา ขาวกระโทก
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th