การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการสร้างสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา ออกแบบสื่อการเรียนรู้และชุดนิทรรศการ การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  3/3/2561-30/9/2561
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  พวงผกา ขาวกระโทก
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th