ส่งเสริมยกระดับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน

ศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และข้อจำกัดของสินค้าและบริการของเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเสนอแนวทางยกระดับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงจัดทำเกณฑ์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 4 เกณฑ์

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  14 ธันวาคม 2566 - 14 มีนาคม 2567
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ฉัตรตรี ภูรัต / กาญจนา บุญมาก
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 528 | kanjana@tei.or.th