ฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

พัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค 
สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ให้มีการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
สร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเฟสบุคของฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ดร.ฉัตรตรี ภูรัต
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 521 | chuttree@tei.or.th