การจัดการขยะติดเชื้อชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระยะ 1

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  15 กันยายน 2565 - 15 มีนาคม 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  พวงผกา ขาวกะโทก
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th