การจัดทำคู่มือการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  25 สิงหาคม 2565 - 17 ธันวาคม 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ฉัตรตรี ภูรัต
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 521 | chuttree@tei.or.th