การจัดทำคู่มือแนวทางการรับรองฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  20 มิถุนายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมควบคุมมลพิษ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ฉัตรตรี ภูรัต
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 521 | chuttree@tei.or.th