การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  27 เมษายน 2565 - 27 ตุลาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ปารมี พัฒนดุล
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 531 | paramee@tei.or.th