การจ้างส่งเสริมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2565

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  18 มกราคม 2565 - 16 สิงหาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  วิศรา หุ่นธานี
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th