การพัฒนาโมเดลความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการขยะและขยะพลาสติกด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เกาะของประเทศไทย กรณีศึกษาพื้นที่เกาะลันตา

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  16 พฤศจิกายน 2564 - 15 พฤศจิกายน 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  วิลาวรรณ น้อยภา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 322 | wilavan@tei.or.th