การถอดบทเรียน องค์ความรู้ และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  15 ธันวาคม 2564 - 13 กรกฎาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สผ.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th