การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาสู่รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  21 ธันวาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม-สส.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  เบญจมาส โชติทอง
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 555 | benj@tei.or.th