การถอดบทเรียนและเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการขยะในพื้นที่เกาะ

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 พฤศจิกายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  IUCN
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th