การวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอรูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจ เพื่อลดการเผาเศษพืชผลที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อการลดปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  9 ตุลาคม 2564 - 6 เมษายน 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณวิลาวรรณ
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 322 | wilavan@tei.or.th