Eco-design for SMEs in Asia

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 กันยายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  AIT
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ดร.ฉัตรตรี
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 521 | chuttree@tei.or.th