การศึกษาและพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาคประชาสังคม

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 กรกฎาคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2566
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณปุณยนันท์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 349 | phunyanan@tei.or.th