การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) - สอวช.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณเบญจมาส
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 555 | benj@tei.or.th