การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  21 เมษายน 2564 - 18 กันยายน 2564
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณเขมาพัสส์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 533 | khemapas@tei.or.th