ที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินงาน

 1. งานที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint for Product; CFP) ให้คำแนะนำในการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต (การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์) โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์
 2. งานที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon footprint for organization; CFO) ให้คำแนะนำในการระบุแหล่งปล่อยและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย การใช้สารทำความเย็น การเดินทาง เป็นต้น โดยรายงานผลในหน่วยของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดทั้งปี

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  การดำเนินงานต่อเนื่อง
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  ภาคการผลิต การบริการ อุตสาหกรรม องค์กรที่สนใจจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  เสาวนีย์ บุญเชียงมา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 513, 512 | saowanee@tei.or.th