การส่งเสริมการจัดทำทำเนียบ การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของระบบ PRTR

สร้างความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของ PRTR แก่โรงงาน ใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ 60 แห่ง/ ปรับปรุงสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน/ปรับปรุงระบบรายงานและประมวลผลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ/ พัฒนากฎหมายฯwww.tei.or.th/trainingprtr

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  21/12/2559-21/09/2560
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ภัทรา จิตรานนท์
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th