8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก

กลุ่มงาน: ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“เมื่อพูดถึงเกาะ บางคนคิดถึงหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส ๆ ธรรมชาติ และวันหยุดที่จะได้ไปเที่ยวเกาะ แต่ทุกวันนี้เกาะนับล้านเกาะที่อยู่ในทะเลและมหาสมุทร กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
 
เกาะถูกจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิน้ำทะเล ปริมาณน้ำฝน ความรุนแรงของพายุ และระดับน้ำทะเล  โดยบทความของ Varen ระบุว่าเกาะที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบได้ในทุกละติจูด เช่น ในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย แคริบเบียน ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของบ้านเรือน กระทบต่อการประมง และการท่องเที่ยวชายฝั่งแล้ว ยังสร้างการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์น้ำ นกทะเล เต่าทะเล และระบบนิเวศแนวปะการัง ที่เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในหลายพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ผู้นำประเทศหมู่เกาะต่าง ๆ ก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ โดยได้ขึ้นกล่าวในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 (COP27) เมื่อปี 2566 เกี่ยวกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศต่อประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังเผชิญ   เรียกร้องให้ผู้นำโลกร่วมตระหนักและลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพราะสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถรับมือได้ด้วยประเทศใด ๆ เพียงลำพัง
 
สำหรับโอกาสวันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2567 หรือ World Oceans Day 2024 องค์การสหประชาชาติ ยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกป้องหมู่เกาะและท้องทะเล