22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มงาน: ความหลากหลายทางชีวภาพ

22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
“ปี 2024 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผน: สร้างความเป็นหุ้นส่วน สร้างความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน”
 
รายงานความเสี่ยงโลกประจำปี 2567 (Global Risks Report 2024) ได้นำเสนอความเสี่ยงโลกระยะสั้น 2 ปี และความเสี่ยงระยะยาว 10 ปี ซึ่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการล่มสลายของระบบนิเวศเป็นความเสี่ยงระยะยาวในอันดับต้น ๆ ร่วมกับเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดขั้วและการเปลี่ยนแปลงระบบของโลกในระดับวิกฤต หลายภาคส่วนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2565 การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 15 (COP 15) ได้รับรองกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “การมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593)”
 
ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ ฉบับที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให้บรรลุเป้าหมายของกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลฯ ที่สอดคล้องกับบริบทประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ต้องควบคู่กันไป ด้วยการสนับสนุนและเชิญชวนให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ประเทศวางไว้
 
แนวทางสำคัญ ได้แก่ การลดภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ป้องกันและลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย ภาวะมลพิษ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม และการควบคุมกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึงลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการ ทั้งการสำรวจชนิดพันธุ์และระบบประเมินสถานภาพสิ่งมีชีวิต ควบคุมกิจกรรมในพื้นที่ที่มีความสำคัญ รวมถึงอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และพันธุกรรม ส่งเสริมการผลิตและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพในการจัดการระดับพื้นที่พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในด้านการผลิต การเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว ด้วยการจัดทำแผนงานแบบบูรณาการ และใช้เทคโนโลยีในการติดตามและเฝ้าระวัง
 
“วันที่ 22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ International Day of Biological Diversity” ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อรำลึกถึงวันที่เริ่มบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการเฉลิมฉลองวันสากลเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2024 นี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดหัวข้อคือ“Be Part of The Plan” หรือ "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผน: สร้างความเป็นหุ้นส่วน สร้างความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน" เพื่อร่วมขับเคลื่อนกรอบงานฯ ของโลก ที่ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว


ที่มา:
World Economic Forum 2024
https://www.cbd.int/article/idb2024
https://www.cbd.int/gbf/