20 พฤษภาคม วันผึ้งโลก

กลุ่มงาน: ความหลากหลายทางชีวภาพ

20 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก (World Bee Day)
สร้างพลังเยาวชนร่วมอนุรักษ์การเลี้ยงผึ้ง

สหประชาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม เป็นวันผึ้งโลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแมลงผสมเกสร ภัยคุกคามที่พวกเขาเผชิญ เนื่องจากการผสมเกสรเป็นกระบวนการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของระบบนิเวศ  โดยเกือบ 90% ของพันธุ์ไม้ดอกป่าทั่วโลกขึ้นอยู่กับการผสมเกสรของสัตว์ทั้งหมดหรืออย่างน้อยบางส่วน เช่นเดียวกับพืชอาหารมากกว่า 75% ของโลกและ 35% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลก

วันผึ้งโลกปี 2024 มุ่งเน้นไปที่หัวข้อ “Bee engaged with youth” เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การเลี้ยงผึ้งและแมลงผสมเกสร โดยตระหนักว่าพวกเขาเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมของเราในอนาคต

สำหรับในประเทศไทย “การเลี้ยงผึ้งให้ประโยชน์ทางอ้อมแก่เกษตรกร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในแปลงใหญ่ไม้ผล เนื่องจากผึ้งช่วยให้การผสมเกสรดีขึ้น ทำให้ลำไยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 78.78% เงาะโรงเรียน เพิ่มขึ้น 75.09% ลิ้นจี่ เพิ่มขึ้น 42.05% พืชตระกูลแตง เพิ่มขึ้น 39.00% และงา เพิ่มขึ้น 26.70%”

แมลงผสมเกสรไม่เพียงมีส่วนโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย  ผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์

รู้รึไม่?

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลี้ยงผึ้ง คุณก็สามารถปกป้องผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ ได้ ด้วยทางเลือกต่อไปนี้

  • การปลูกพืชพื้นเมืองหลากหลายชนิดซึ่งจะออกดอกในช่วงเวลาต่างๆ ของปี
  • อุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่น
  • อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากเกษตรกรที่ใช้แนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน
  • เลือกรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติ
  • หลีกเลี่ยงยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา สารเคมีอันตรายและยาฆ่าแมลงหรือสารกำจัดวัชพืชในสวนของเรา
  • ไม่คุกคามบริเวณที่ผึ้งทำรังและช่วยกันรักษาระบบนิเวศป่าไม้
  • สร้างความตระหนักรอบตัวเราโดยการแบ่งปันข้อมูลนี้ภายในชุมชนและเครือข่ายของเรา

เรียบเรียงโดย
กมลจรัส ไววิทยา เจ้าหน้าโครงการอาวุโ

#การลดลงของผึ้งส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน!
ที่มา:
https://www.thairath.co.th/news/local/1847944
https://www.un.org/en/observances/bee-day