23 พฤษภาคม วันเต่าโลก

กลุ่มงาน: ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันเต่าโลก (World Turtle Day)” 

เพื่อปกป้องและคุ้มครองเต่าทุกประเภททั้งเต่าบก เต่าน้ำจืด และเต่าทะเล ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และคุณค่าของเต่าทุกสายพันธุ์

ทั้งนี้ เต่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และมีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามจากการล่าเนื้อและกระดองอย่างผิดกฎหมาย

เนื่องในวันเต่าโลก มาร่วมกันปกป้อง อนุรักษ์ และคุ้มครองเต่าไม่ให้สูญพันธ์ุจากโลก ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน


ข้อมูลจาก: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม