สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

21 ธันวาคม 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  พร้อมด้วย คณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) (office) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รับ “การตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565” โดยคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี) ประกอบด้วย คุณศุภฤกษ์ ดวงขวัญ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน คุณบรรพต ทองนาค คุณอัจฉรา สุดโต และคุณวราภรณ์ โตสิงห์ ผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 1 

ผลการตรวจประเมิน สถาบันฯ ได้รับคำชมเชยจากคณะผู้ตรวจฯ   ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลได้ยอดเยี่ยม ชัดเจน และสม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถดำเนินงานตามแนวทางและเกณฑ์การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะผู้ตรวจฯ  ได้แนะนำให้เพิ่มในส่วนของการจัดทำเอกสารข้อมูลให้เป็นลายลักษณ์อักษร และเพิ่มผู้แทนของส่วนผู้บริหารฝ่าย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานสำนักงานสีเขียว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การรับการประเมินนี้ นับเป็นโอกาสในการเตรียมรับการประเมินต่ออายุการรับรอง ซึ่งจะครบอายุการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในปี 2566 นี้  เรามาร่วมกัน  พัฒนาและขับเคลื่อน TEI เพื่อไปสู่ G ทอง  อีกครั้งพร้อมกัน