สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

22 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงาน Green Office ร่วมกับฝ่ายบุคคล และกลุ่มงานฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม จัดการอบรม การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณเอริน เงาภู่ทอง ผู้ช่วยนักวิจัย  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

การอบรมนี้ นับเป็นการเปิดบ้านของคณะทำงาน Green Office สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่นอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในการเลือกใช้สินค้าและบริการให้กับพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ในTEI ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ต่อไป
 
ทางคณะทำงาน Green Office ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ TEI ทุกท่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้ และขอบคุณ พี่เจ คุณวิศรา หุ่นธานี ผู้จัดการโครงการอาวุโส  รักษาการฝ่ายมลพิษ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และ พี่ทิวลิป ดร. ฉัตรตรี ภูรัต ผู้จัดการโครงการอาวุโส รักษาการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการโรงแรม/ ที่พัก มา ณ โอกาสนี้ด้วย
#รอพบกับกิจกรรมของ Green Office ในโอกาสต่อๆ ไป 
เพื่อจะก้าวสู่ G ทอง ไปพร้อมๆ กันอีกครั้ง